ชื่อ - นามสกุล :นายสนิด อ่อนสา
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.3
หน้าที่หลัก :สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ :537 ม..6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Telephone :0973046932
Email :admin.nkkn5@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :